Daniel J

Height: 5’9″   Shirt: Medium    Jacket: Medium    Pant: 29 waist    Shoe: 10.5    Eyes: Brown    Hair: Black